1. REGULAMIN SERWISU DGAOPTIMA.PL

obowiązujący od dnia 20 lipca 2024 r.

§ 1. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Cenie – oznacza to wartość netto wyrażoną w złotych polskich, którą Klient jest obowiązany zapłacić DGA OPTIMA za przedmiot Umowy, powiększając zapłatę o podatek od towarów i usług we właściwej stawce;

2. Dniach roboczych – oznacza to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3. Dostawcy usług płatniczych – oznacza to wskazane w Sklepie podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem których Klient może dokonać zapłaty Ceny;

4. Formularzu – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, za pomocą której Klient dokonuje wyboru, w oparciu o opcje udostępnione przez DGA OPTIMA, szczegółowych warunków Umowy;

5. Godzinach roboczych – oznacza to godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach roboczych;

6. Karcie – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowany jest konkretny towar oraz informacje o szczegółowych warunkach Umowy;

7. Kliencie – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, korzystającego z Usług elektronicznych i/lub zawierającego Umowę z DGA OPTIMA

8. Koncie – oznacza konto w serwisie logowania umożliwiające Klientowi korzystanie ze związanych z nim funkcjonalności, w tym historii zamówień, przypisanych do Konta promocji oraz rabatów cenowych, mojej listy życzeń, moich pokwitowań, korekt płatności.

9. Konsumencie – oznacza to Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

10. Koszyku – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę;

11. Sklepie – oznacza to sklep internetowy prowadzony przez DGA OPTIMA pod adresami: www.dgaoptima.pl Zmiana adresu Sklepu nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana przez DGA OPTIMA poprzez Sklep;

12. Newsletterze – oznacza to biuletyn wysyłany przez DGA Optima za pomocą poczty elektronicznej do Klientów, którzy wyrazili stosowne zgody na jego otrzymywanie;

13. Promocji – oznacza to wszelkie działania DGA OPTIMA, przyczyniające się do wzrostu popytu na towary oferowane w Sklepie. Szczegółowe warunki konkretnej Promocji określane są przez DGA OPTIMA na Karcie, w Koszyku, w ramach Sklepu lub w odrębnym regulaminie tej Promocji;

14. Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin;

15. Stronach - oznacza to DGA OPTIMA i Klienta,

16. Umowie – oznacza to zawartą pomiędzy DGA OPTIMA a Klientem umowę sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest odpłatne przeniesienie przez DGA OPTIMA na rzecz Klienta własności określonej liczby towarów oraz ich dostawa;

17. Usłudze elektronicznej – oznacza to usługi świadczone przez DGA OPTIMA drogą elektroniczną na podstawie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

18. Ustawie o PK – oznacza to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

19. DGA OPTIMA – należy przez to rozumieć Pana Roberta John prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą DGA Optima Robert John, ul. Poznańska 308a, 87-100 Toruń, NIP 514 025 73 80, REGON 300283046. Zmiana którejkolwiek z ww. danych DGA OPTIMA nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana przez DGA OPTIMA poprzez Sklep.

20. Zamówieniu – oznacza to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza w celu zawarcia Umowy z DGA OPTIMA.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez DGA OPTIMA Usług elektronicznych oraz zawierania i wykonywania przez Strony Umów.
 2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Klient zawierając Umowę oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu, a także, że dokument ten w postaci elektronicznej został udostępniony Klientowi przed zawarciem Umowy w taki sposób, aby mógł on go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza poczytuje się za złożenie oferty w rozumieniu art. 66 i 66(1) kodeksu cywilnego, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klienta oświadczenia DGA OPTIMA o przyjęciu oferty. Informacje zawarte w Sklepie, w tym na Kartach, w Formularzach lub w Koszyku mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Klient może korzystać z Usług elektronicznych lub zawierać Umowy za pośrednictwem konkretnej upoważnionej przez siebie osoby fizycznej. Domniemywa się, że taka osoba fizyczna została upoważniona przez Klienta do wszelkich działań podejmowanych w Sklepie, w tym do składania wiążących Klienta oświadczeń woli. W przypadku gdy do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami dojdzie przy użyciu przez Klienta Usługi elektronicznej Konto wówczas domniemywa się, że osoba fizyczna, która korzysta z takiej Usługi elektronicznej została do tego upoważniona przez Klienta.
 5.  

§ 3. Usługi elektroniczne i warunki ich świadczenia

 1. DGA OPTIMA w ramach Sklepu świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi elektroniczne: 

a) Konto;

b) Formularz;

c) Newsletter.

2. Wszystkie Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.

3. Warunkiem korzystania przez Klienta z Usług elektronicznych jest spełnianie przez sprzęt Klienta następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się DGA OPTIMA:

a) dla Usług elektronicznych Konto, Formularz – korzystanie z aktualnej wersji jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych:

IE wersja 11 i wyższa,
Edge wersja 12 i wyższa,
Firefox wersja 54 i wyższa,
Chrome wersja 51 i wyższa,
Safari wersja 10 i wyższa,
Opera wersja 38 i wyższa.

b) dla Usługi elektronicznej Newsletter – połączenie z siecią Internet, posiadanie przez Klienta adresu elektronicznego, którym może on samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.

4. Klienta w ramach korzystania z Usług elektronicznych obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto jest niezbędne dla zawarcia Umowy.

6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz zawierana jest każdorazowo z chwilą dodania do Koszyka pierwszego przedmiotu Umowy i kończy się z chwilą zawarcia Umowy lub zaprzestania korzystania przez Klienta z tej Usługi elektronicznej przed zawarciem Umowy.

7. Newsletter wysyłany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

8. Aby zamówić usługę Klient powinien połączyć się z serwisem DGA OPTIMA, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i ją zaakceptować i kliknąć na pole Newsletter www.dgaoptima.pl – w prawym dolnym rogu.

9. Klient, który prawidłowo złożył zamówienie Usługi elektronicznej Newsletter oświadcza tym samym, że:

a) posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podany przez niego w zamówieniu adres elektroniczny jest adresem, którym ma On prawo dysponować w zakresie wymaganym do realizacji usługi

b) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach, zapowiedziach i promocjach, a także informacje handlowe dotyczące usług i produktów DGA OPTIMA.

10. DGA OPTIMA włączy podany mu adres elektroniczny Klienta do bazy wysyłkowej i będzie korzystać z tego adresu w celu wykonywania usługi.

11. DGA OPTIMA nie będzie udostępniać osobom trzecim podanego mu w celu wykonywania usługi adresu elektronicznego Klienta.

12. DGA OPTIMA oświadcza, że w związku ze świadczeniem Usługi elektronicznej Newsletter oprócz adresu elektronicznego Klienta nie przetwarza jakichkolwiek innych danych osobowych Klienta związanych z tą usługą.

13. W każdym czasie Klient może odwołać swoją zgodę na świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter. W celu odwołania zgody Klient zobowiązany jest do przesłania DGA OPTIMA na adres elektroniczny sklep@dgaoptima.pl informacji o treści: "rezygnacja z newslettera" lub klikając w link na dole otrzymywanego Newslettera o treści [rezygnuję z usługi].

14. Po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody, jak i po zaprzestaniu świadczenia usług z określonych oparciu o ust. 19, DGA OPTIMA usunie adres elektroniczny Klienta ze swej bazy wysyłkowej.

15. Reklamacje w zakresie niniejszej usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny: sklep@dgaoptima.pl

16. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Klienta, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu.

17. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Klienta.

18. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Klienta.

19. DGA OPTIMA zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi elektronicznej Newsletter.

20. O zamiarze zaprzestania świadczenia usług DGA OPTIMA poinformuje Klienta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Klienta.

21. DGA OPTIMA zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania usług wskazanych w ust. 1, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).

22. Klient jest uprawniony do wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług elektronicznych. Postępowanie reklamacyjne wszczynane jest na podstawie wniosku Klienta złożonego w jeden z następujących sposobów:

a) pisemnie na adres korespondencyjny DGA OPTIMA: ul. Na Zapleczu 22b, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA ”;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dgaoptima.pl

23. We wniosku o wszczęcie postępowania reklamacyjnego Klient zobowiązany jest wskazać:

a) rodzaj Usługi elektronicznej, której dotyczy wniosek;

b) rodzaj i czas wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Usługi elektronicznej;

c) adres poczty elektronicznej.

24. DGA OPTIMA zobowiązane jest odpowiedzieć na wniosek Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na wniosek zostanie przekazana w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta podany we wniosku o wszczęcie postępowania reklamacyjnego.

25. W celu rejestracji i świadczenia usługi Konta Klient wypełnia obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego, wskazując imię, nazwisko oraz adres e-mail. W odpowiedzi na poprawnie wypełniony formularz rejestracji DGA OPTIMA wysyła na adres e-mail podany w ww. formularzu potwierdzenie rejestracji.

26. Adres e-mail jest powiązany z indywidualnym Kontem i stanowi konieczną formę identyfikacji. Adres ten może być wykorzystywany do bieżącej komunikacji z Klientem w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie realizacji Usług.

27. Poza określeniem loginu, Klient samodzielnie definiuje indywidualne dla niego hasło, składające się co najmniej z 8 znaków, w tym znaków specjalnych i liczb.

28. W efekcie procedury rejestracji i na podstawie danych pozyskanych podczas procesu rejestracji utworzony zostaje profil Klienta.

29. Klient powinien chronić swój login i hasło z należytą starannością, a w szczególności nie może ujawniać hasła osobom trzecim.

30. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia ww. danych autoryzacyjnych, jeśli ujawnienie było wynikiem działania lub zaniechania Klienta.

31. Jeden Klient może mieć więcej nie więcej niż jedno konto w serwisie logowania.

32. W każdym czasie Klient może przeglądać, edytować i usuwać swoje dane zapisane w jego Koncie. Klient może także usunąć swoje Konto. Skutkiem jego usunięcia jest jednak brak możliwości korzystania z serwisu.

33. Hasła Klientów nie są znane ani dostępne DGA OPTIMA.

34. Hasła powinny być zmieniane z odpowiednią częstotliwością, a DGA OPTIMA  jest upoważnione do kierowania komunikatów przypominających o konieczności zmiany hasła lub wzywających do zmiany hasła.

§ 4. Zasady zawierania Umów

 1. W celu zawarcia Umowy Klient powinien:

a) założyć Konto lub zalogować się do Konta, jeżeli już je posiada;

b) dokonać wyboru towaru oferowanego w Sklepie w ramach poszczególnych Kart i dodać ten towar do Koszyka;

c) wypełnić Formularz;

d) złożyć Zamówienie.

2. DGA OPTIMA może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące warunków wypełniania Formularza i składania Zamówień. O warunkach tych Klient zostanie powiadomiony w ramach Karty lub w trakcie wypełniania Formularza albo w trakcie składania Zamówienia.

3. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli w treści Formularza zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta (w tym w szczególności NIP, adres dostarczenia towaru) oraz wszelkie dane niezbędne do poprawnej realizacji Umowy przez DGA OPTIMA oraz wystawienia dokumentu księgowego potwierdzającego zawarcie Umowy.

4. DGA OPTIMA zastrzega sobie prawo do:

a) weryfikacji danych zawartych w Formularzu;

b) odmowy przyjęcia Zamówienia;

c) odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w wiążących Strony odrębnych regulaminach lub ogólnych warunkach umów albo w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. O odmowie przyjęcia Zamówienia DGA OPTIMA powiadamia Klienta przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą stosowne oświadczenie oraz w miarę możliwości przyczynę złożenia tego oświadczenia.

6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu z chwilą przyjęcia Zamówienia przez DGA OPTIMA dochodzi do zawarcia Umowy, której przedmiotem są towary objęte Formularzem.

7. O zawarciu Umowy DGA OPTIMA powiadamia Klienta przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych warunków Umowy.

8. Każde prawidłowo złożone przez Klient i przyjęte przez DGA OPTIMA Zamówienie otrzymuje unikalny numer pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Klienta.

 

§ 5. Wykonywanie Umów

 1. Realizacja przez DGA OPTIMA Umowy następować będzie w terminie wskazanym na Karcie, w Koszyku, w Formularzu lub na dres e-mail jest powiązany z indywidualnym Kontem Klienta.
 2. Do terminów wskazanych w ust. 1 nie wlicza się dnia, w którym doszło do zawarcia Umowy.
 3. Z przyczyn niezależnych od DGA OPTIMA terminy realizacji Umowy określone w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu. DGA OPTIMA poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o przyczynie przedłużenia terminu realizacji Umowy oraz określi nowy termin jej realizacji.
 4. Klient nie będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, jeżeli DGA OPTIMA pozostaje w zwłoce z wykonaniem Umowy co najmniej o 30 Dni roboczych. Przed odstąpieniem Klient powinien wezwać DGA OPTIMA w formie pisemnej lub elektronicznej do wykonania Umowy wyznaczając DGA OPTIMA dodatkowy termin do wykonania Umowy, nie krótszy niż 30 Dni roboczych.
 5. Szczegółowe warunki realizacji konkretnej Umowy zawarte są na Kartach, w Koszyku lub w Formularzu.

§ 6. Sposoby dostarczania towarów

Sposoby dostawy towarów przez DGA OPTIMA, w tym terminy obowiązujące dla konkretnego sposobu dostawy, określone są na Kartach, w Koszyku lub Formularzu. W przypadku gdy dostawy towarów realizowane są przy pomocy podmiotów trzecich, DGA OPTIMA od chwili wydania towaru takiemu podmiotowi nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie przez niego terminu dostawy.

 

§ 7. Cena oraz koszty należne za dostarczenie towarów

 1. DGA OPTIMA podaje na Karcie albo w Koszyku:

a) Cenę towaru;

b) koszt dostawy towaru – w przypadku braku wskazania dostawa jest nieodpłatna.

2. Ostateczne i wiążące Strony Cena oraz pozostałe koszty, jeśli są należne od Klienta, DGA OPTIMA podaje w wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 4 ust. 7. Dotyczy to także sytuacji, gdy ustalenie Ceny oraz pozostałych kosztów następuje w związku z akcją promocyjną prowadzoną przez DGA OPTIMA w chwili zawarcia Umowy.

3. DGA OPTIMA może zastrzec, że Klient przed zawarciem Umowy powinien dokonać zapłaty Ceny oraz pozostałych kosztów, jeśli są należne od Klienta, w określonym terminie. W takim przypadku do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego DGA OPTIMA pełną kwotą Ceny oraz ww. kosztów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty przez Klienta Ceny oraz ww. kosztów uznaje się, że DGA OPTIMA odmówił przyjęcia Zamówienia i nie dochodzi do zawarcia Umowy.

4. DGA OPTIMA zobowiązana jest wystawić Klientowi dokument księgowy potwierdzający zawarcie Umowy.

5. Dokumenty księgowe oraz faktury pro forma wystawiane i doręczane są Klientowi w formie elektronicznej lub papierowej.

 

§ 8. Promocje

1. O ile nic innego nie wynika ze szczegółowych warunków konkretnej Promocji wówczas:

a) nie podlega ona łączeniu z innymi Promocjami;

b) DGA OPTIMA zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian warunków Umów zawieranych w ramach Promocji, w tym zmian Cen;

c) DGA OPTIMA zastrzega sobie prawo odwołania czy zawieszenia Promocji.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt b) nie ma wpływu na realizację Umów zawartych przed wejściem w życie zmiany.

 

§ 9. Sposoby płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów lub Usług

 1. Sposób płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Towarów DGA OPTIMA określa na Karcie lub w Koszyku.
 2. W przypadku gdy według wyboru Klienta płatność Ceny oraz kosztów za dostarczenie towarów następuje za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych wówczas Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jest zaakceptować regulamin stosowany przez danego Dostawcę.

§ 10. Rękojmia

 1. DGA OPTIMA na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności towaru z Umową.
 2. Niniejszym wyłącza się określoną w ust. 1 powyżej odpowiedzialność DGA OPTIMA wobec Klienta nie będącego Konsumentem. 

§ 11. Procedura reklamacyjna dotycząca towarów

 1. Procedura reklamacyjna opisana w niniejszym paragrafie dotyczy wyłącznie reklamacji towarów składanych przez Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Reklamacje, o ile możliwość ich złożenia przysługuje Klientowi, należy składać:

a) w formie pisemnej na adres korespondencyjny DGA OPTIMA: ul. Na Zapleczu 22b, 87-100 Toruń;

b) w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklep@dgaoptima.pl

3. W reklamacji Klient zobowiązany jest podać przyczyny jej złożenia, dane dotyczące Umowy sprzedaży, dane identyfikujące Klienta, adres do doręczeń, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz opis działań, o których podjęcie przez DGA OPTIMA Klient wnioskuje. W przypadku wad fizycznych towaru Klient zobowiązany jest załączyć do reklamacji dokumentację fotograficzną potwierdzającą powstanie wady.

4. DGA OPTIMA rozpatruje reklamację w terminie do 14 Dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta.

5. W przypadku gdy treść reklamacji nie pozwala DGA OPTIMA na jej rozpoznanie, DGA OPTIMA przed upływem terminu wskazanego w ust. 4 wezwie Klienta do jej uzupełnienia w terminie do 7 Dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Ww. wezwanie DGA OPTIMA doręcza Klientowi w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji, a w razie nie podania tego adresu - w formie pisemnej na adres do doręczeń Klienta. Nieuzupełnienie reklamacji w ww. terminie skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania przez DGA OPTIMA.

6. W razie uwzględnienia reklamacji DGA OPTIMA podejmie działania wnioskowane przez Klienta w reklamacji lub inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7. DGA OPTIMA jest obowiązane udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8. Jeżeli DGA OPTIMA nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 7, uważa się, że uznało reklamację.

9. Odpowiedź na reklamację DGA OPTIMA przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 12. Przepisy dotyczące Konsumentów

 1. W zakresie odmiennie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Umów zawartych pomiędzy DGA OPTIMA i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego, Ustawy o PK oraz Umowy.
 2. DGA OPTIMA oświadcza, że:

a) w przypadku gdy organizuje Promocję polegającą na sprzedaży wiązanej, w ramach której DGA OPTIMA sprzedaje Konsumentowi – ze względu na łączną wartość Umowy – towary po Cenie obniżonej (promocyjnej) lub w gratisie, wówczas Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w całości, tj. co do wszystkich towarów objętych daną Umową, albo wyłącznie w części dotyczącej towarów oferowanych po Cenie obniżonej (promocyjnej) lub w gratisie;

b) w przypadku gdy DGA OPTIMA udziela Konsumentowi – ze względu na wartość Umowy równą lub przekraczającą zastrzeżony limit – rabatu, wówczas Konsument, zmniejszając – w związku z wykonaniem prawa odstąpienia od części Umowy – wartość Umowy do poziomu poniżej zastrzeżonego limitu, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz DGA OPTIMA pełnej Ceny (bez uwzględnienia takiego rabatu) Towarów Usług, których odstąpienie nie dotyczy;

c) w przypadku gdy Konsument chce zrezygnować z towarów zakupionych po Cenie standardowej w ramach Promocji polegającej na sprzedaży wiązanej, lecz zachować własność towarów zakupionych po Cenie promocyjnej lub w gratisie, wówczas Konsument powinien zobowiązać się do nabycia w terminie 14 dni pozostałych towarów po Cenach standardowych, składając oświadczenie woli przyjęcia takiego zobowiązania i wysyłając je na adres poczty elektronicznej: sklep@dgaoptima.pl lub adres korespondencyjny DGA OPTIMA: ul. Na Zapleczu 22b, 87-100 Toruń. DGA OPTIMA niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą przyjęcie oraz treść zmienionego Zamówienia, a także zawierającą odpowiednią fakturę lub paragon.

3. Wszelkie spory pomiędzy DGA OPTIMA a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń zawartych w ust. 4 - 5 poniżej.

4. DGA OPTIMA informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

a) poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy DGA OPTIMA a Konsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie DGA OPTIMA. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;

b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Nadto Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 1. Konsument może poddać spór pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PK, przepisów tej Ustawy i co za tym idzie postanowień wprowadzonych do Regulaminu na jej podstawie w odniesieniu do Konsumentów, nie stosuje się do Umów, jeżeli Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

Umowy zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 1. Z zastrzeżeniem ust. 17 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla:

a) Umowy, w wykonaniu której DGA OPTIMA wydaje towar, będąc zobowiązana do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

b) Umowy, która obejmuje wiele towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części;

c) Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

d) pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

8. Konsument może odstąpić od Umowy, składając DGA OPTIMA oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres poczty elektronicznej sklep@dgaoptima.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9. DGA OPTIMA ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 8.

10. DGA OPTIMA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

11. DGA OPTIMA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli DGA OPTIMA nie zaproponowało, że samo odbierze towar od Konsumenta, DGA OPTIMA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DGA OPTIMA, DGA OPTIMA nie jest zobowiązane do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Konsument ma obowiązek zwrócić towar DGA OPTIMA lub przekazać go osobie upoważnionej przez DGA OPTIMA do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

16. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o PK, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Ceny. Jeżeli Cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

17. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o PK, a w szczególności od Umowy:

a) o świadczenie Usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli DGA OPTIMA wykonało w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez DGA OPTIMA utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism;

e) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli DGA OPTIMA rozpoczęło świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez DGA OPTIMA utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a DGA OPTIMA przekazało Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o PK.

Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru

18. DGA OPTIMA ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez DGA OPTIMA, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

19. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, DGA OPTIMA ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.

20. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

21. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, paragon, etc.). Reklamacja może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dgaoptima.pl lub pisemnie na adres siedziby DGA OPTIMA, z dopiskiem „reklamacja”.

22. DGA OPTIMA może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub DGA OPTIMA może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla DGA OPTIMA. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla DGA OPTIMA, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.

23. Przy ocenie nadmierności kosztów dla DGA OPTIMA uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z Umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.

24. DGA OPTIMA dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której DGA OPTIMA zostało poinformowane przez Konsumenta o braku zgodności towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi DGA OPTIMA.

25. Konsument udostępnia DGA OPTIMA towar podlegający naprawie lub wymianie. DGA OPTIMA odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

26. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) DGA OPTIMA odmówiło doprowadzenia towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 22;

b) DGA OPTIMA nie doprowadził towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 24;

c) brak zgodności towaru z Umową występuje nadal, mimo że DGA OPTIMA próbowało doprowadzić towar do zgodności z Umową;

d) brak zgodności towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 22 lub 24;

e) z oświadczenia DGA OPTIMA lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

27. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z Umową.

28. DGA OPTIMA zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.

29. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności towaru z Umową jest nieistotny.

30. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z Umową.

31. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar DGA OPTIMA na jej koszt. DGA OPTIMA zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

32. DGA OPTIMA dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 14. Zmiany Regulaminu

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym oraz zmianą zasad sprzedaży towarów.
 2. DGA OPTIMA zamieści informację o zmianie Regulaminu w Sklepie oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając do nich wiadomość na wskazany przez Klient adres poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio na Koncie, nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

§ 13. Postanowienie końcowe

 1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące Umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy DGA OPTIMA a Klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby DGA OPTIMA.
 2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu.
 3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: [wstawić link].

Załącznik nr 1.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

DGA OPTIMA

ul. Na Zapleczu 22b,

87-100 Toruń

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży i dostawy następujących towarów(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) – niepotrzebne skreślić